Cennik

Konsultacja psychologiczna                (50 min.)       150 PLN

Psychoterapia indywidualna CBT    (50 min.)       150 PLN

Terapia EMDR                                             (60 min.)      200 PLN

Konsultacja neuropsychologiczna     (50 min.)      150 PLN

Konsultacja logopedyczna                     (50 min.)      150 PLN

Trening poznawczy/

Terapia logopedyczna                              (50 min.)       100 PLN

 

* Sesje odwołane później, niż 48 h przed umówioną wizytą są płatne 50% regularnej kwoty.

   Płatność gotówką.

Regulamin

Regulamin świadczenia usług w Centrum Psychoterapii CBTherapy

1. Na wizytę można umówić się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej w godzinach pracy rejestracji (pon. - sob. 9:00 - 20:00). 

2. Powyższe godziny pracy nie zawsze oznaczają, że Centrum jest otwarte. Przed osobistym przyjściem, bez wcześniejszego umówienia, prosimy upewnić się, czy jest obecny ktoś, kto będzie mógł pomóc w załatwieniu Pani/Pana sprawy. 

3. W przypadku niemożności odbycia wizyty prosimy o jej przełożenie lub odwołanie. 

4. Dotyczy Klientów w procesie terapeutycznym: w przypadku nagłego wypadnięcia z procesu terapeutycznego wskazane jest podjęcie 1-3 spotkań zamykających proces terapeutyczny w celu omówienia powodów stojących za potrzebą przerwania terapii. 

 

5. Umówioną wcześniej wizytę można przełożyć/odwołać najpóźniej 48 godzin przed jej terminem (weekendy oraz dni wolne od pracy włącznie).

 

6. Wizyty można przełożyć/odwołać za pośrednictwem telefonu (również SMS) bądź poczty elektronicznej w godzinach pracy rejestracji (pon. - sob. 9:00 - 20:00). 

 

7. Brak przełożenia/odwołania wizyty najpóźniej 48 godzin przed jej terminem skutkować będzie poniesieniem przez Klienta kosztu wynajmu gabinetu/lokalu (tj. 50% regularnej ceny wizyty).

8. W przypadku spóźnienia wizyta nie będzie przedłużana. 

 

9. Jeśli nie został/a Pan/ Pani poinformowany/a o odwołaniu wizyty z naszej strony, jej realizacja jest aktualna. 

 

10. Klient/ka dokonuje opłaty w pełnej wysokości po realizacji usługi. 

 

11. Osoby małoletnie lub ubezwłasnowolnione muszą mieć pisemną zgodę osoby sprawującej opiekę prawną na korzystanie z usług. 

 

12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.  

 

13. CBTherapy ma wyłączne prawo rozstrzygania sytuacji, których Regulamin nie przewiduje.  

 

14. Regulamin może być zmieniony w każdym czasie z podaniem do informacji Klientom korzystających z usług CBTherapy. 

 

15. Treść Regulaminu jest do wglądu na stronie internetowej www.cbtherapy.pl.

 

16. Korzystanie z usług oznacza zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.